Opłaty

OPŁATY W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

 

  1. WYŻYWIENIE:

Dzienna stawka żywieniowa za posiłki wynosi 11,00 zł

(śniadanie – 3 zł, obiad – 6 zł, podwieczorek – 2 zł)

– Miesięczna opłata za żywienie wyliczana jest jako iloczyn:

dzienna stawka żywieniowa x liczba dni roboczych w danym miesiącu.

 

  1. OPŁATA ZA DODATKOWE ŚWIADCZENIA WYKRACZAJĄCE POZA 5GODZINNĄ PODSTAWĘ PROGRAMOWĄ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO:

Rodzic/opiekun prawny zobowiązuje się do uiszczania opłat za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu w czasie przekraczającym wymiar 5 bezpłatnych godzin (8:00 – 13:00) w wysokości 1,30 zł/godzina.

– Miesięczna opłata za świadczenia wyliczana jest jako iloczyn:

stawka godzinowa x zadeklarowana  liczba godzin  x liczba dni roboczych w danym miesiącu.

___________________________________________________________________________

Opłata za świadczenia wykraczające poza 5 godzinną podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz opłata za żywienie wnoszona jest za cały miesiąc z góry, do 20 dnia każdego miesiąca.

– Opłaty za przedszkole należy dokonywać na konto bankowe

numer konta: 67 8591 0007 0070 0021 2272 0002

dokując dwóch, osobnych wpłat za:

1/. Opłata za świadczenia wykraczające poza 5 godzinną podstawę programową wychowania przedszkolnego

2/.  Opłata za wyżywienie

WPŁAT NIE WOLNO SUMOWAĆ!

______________________________________________________________________

  • W przypadku nieterminowego regulowania należności naliczane są odsetki za zwłokę jak dla należności podatkowych. Odsetki oblicza się za okres od dnia wymagalności do dnia zapłaty, przy czym skierowanie dochodzenia należności na drogę postępowania egzekucyjnego nie zwalnia z obowiązku naliczania odsetek.
  • W Przedszkolu prowadzi się na bieżąco działania prewencyjne w celu zapobiegania powstawaniu opóźnień w płatności należności, w szczególności poprzez stały bezpośredni kontakt z zobowiązanymi do ich uiszczania oraz niezwłocznie podejmowane działania informacyjnych w sytuacjach powstania opóźnień.
  • W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu różnica kosztów wyżywienia i opłaty za świadczenia przekraczające bezpłatną realizację podstawy programowej za każdy dzień nieobecności dziecka rozliczona zostaje w kolejnym miesiącu.
  • Nie pobiera się opłaty za czesne w przypadku dzieci sześcioletnich.
Skip to content