O Nas

Misja przedszkola

„Nasze przedszkole zapewnienia dzieciom sprzyjające warunki rozwoju aktywności poznawczej nastawionej na poznanie współzależności między człowiekiem i otaczającym go światem przyrody oraz ułatwienie mu budowania związków emocjonalnych poprzez bezpośrednie obcowanie z przyrodą. Uczy dzieci czerpania radości i satysfakcji z mądrego uczestnictwa w życiu przyrody, rodziny i zespołu rówieśniczego”.

Pracę wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńczą realizujemy w oparciu o podstawę programową oraz dopuszczony do realizacji program: „Nasze przedszkole – program edukacji przedszkolnej” Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba – Żabińska, Wyd. MAC.

Dajemy dzieciom możliwość uczestnictwa w ciekawych zabawach i zajęciach, samorealizacji, pracy z innymi, kreatywnego myślenia, działania.

 

Nasze dziecko:

  • jest dobrze przygotowane do podjęcia nauki w szkole
  • zna swoje prawa i obowiązki, które wprowadzają go w świat wspólnoty rówieśniczej i pomagają odnaleźć siebie
  • interesuje się otaczająca rzeczywistością, jest wrażliwe na piękno różnorodnych zjawisk przyrodniczych, społecznych i kulturowych
  • szanuje środowisko przyrodnicze
  • pobudza wszystkie zmysły podczas obserwacji, doświadczania, eksperymentowania, uczestniczy czynnie w poznawaniu
  • potrafi cieszyć się z sukcesów ale i radzi sobie z porażkami
  • jest tolerancyjne, życzliwe, otwarte wobec otaczającego świata i ludzi
  • dzieli się swoimi doznaniami, odczuciami i wiadomościami o otaczającym świecie 

Kilka faktów

Kadra pedagogiczna to wykształcone i kreatywne osoby, które zapewniają opiekę, wychowanie i wszechstronne nauczanie.

Potrafią zrozumieć indywidualne potrzeby każdego dziecka i dostosować do nich odpowiednie metody wychowawcze. Nauczycielki w pracy z dziećmi stosują różnego rodzaju metody i techniki wspierające prawidłowy rozwój dziecka w sferze emocjonalnej, społecznej, poznawczej, estetycznej i ruchowej.

Przedszkole jest bezpiecznym miejscem, gdzie dzieci w sposób radosny i twórczy będą sobą.

Mamy świadomość , że każde dziecko jest niepowtarzalne i rozwija się we własnym tempie, dlatego zapewniamy odpowiednie warunki, które zaspakajają ich indywidualne potrzeby.

Zapewnienie bezpieczeństwa dziecku w naszym przedszkolu jest zadaniem priorytetowym, ponieważ bezpieczne dziecko to dziecko szczęśliwe, wesołe, ufne i chętne do zabawy.

Pod pojęciem bezpieczeństwa rozumiemy stan bądź proces, gwarantujący istnienie dziecka oraz możliwość jego rozwoju. Odznacza się brakiem ryzyka utraty czegoś dla dziecka szczególnie cennego – życia, zdrowia, szacunku, uczuć poprzez oddalenie zagrożenia, lęków, obaw niepokoju i niepewności.


Z Kart historii…

Historia Przedszkola Samorządowego w Gdowie.

Fragment z kroniki, rok 1948.

,, Budynek, w którym znajduje się przedszkole to Dom Katolicki ,,Zorza” wybudowany czynem społecznym w roku 1929 w Gdowie , którego fundatorami była ludność tutejsza i okolicznych wsi. Dom ten służył wówczas jako miejsce schadzek, zebrań, imprez różnych zrzeszeń katolickich. W roku 1948 ksiądz proboszcz Józef Karkula zorganizował w tym budynku przedszkole, którego wychowawczyniami były siostry zakonne. Przedszkole nosiło nazwę Przedszkole ,,Caritas” w Gdowie. Do przedszkola uczęszczało wówczas 50- 60 dzieci. W roku 1962 w związku z likwidacją przedszkoli prowadzonych przez ,,Caritas” przedszkole to zostało komisyjnie przejęte przez Inspektorat Oświaty przy Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Myślenicach. Przedszkole bardzo starannie zostało przygotowane do przejęcia (…). Z dniem 26 czerwca 1962 r. kierowniczą tegoż przedszkola został Bugajska Kazimiera wychowawczyni  przedszkola po 6-io letnim stażu pracy w przedszkolu. Dalszy skład personelu to : Ćwierz Helena wychowawczyni przedszkola, Tuleja Anna wychowawczyni przedszkola, Rybak Zofia intendentka, Piech Adela pracownica kuchenna, Widomska Maria pracownica kuchenna , Kostecka Wanda woźna oddziałowa, Piech Józefa woźna oddziałowa. Dzieci zapisanych do przedszkola było 53.  Przedszkole dwuoddziałowe 9-cio godzinne. Czynne od godz. 7.30-16.30. Przedszkole to zajmuje 6 pomieszczeń: 3 sale do zabaw dzieci, szatnie z umywalnią, kuchnię, ubikację. ‘’

 

Obecnie od roku 2011 Przedszkole Samorządowe mieści się w nowopowstałym budynku przy ulicy Młyńskiej w Gdowie. Do 15 oddziałów , w tym jednego zamiejscowego uczęszcza 350 dzieci. Dyrektorem Przedszkola jest  Urszula Janicka.

Nasze przedszkole zapewnienia dzieciom sprzyjające warunki rozwoju aktywności poznawczej nastawionej na poznanie współzależności między człowiekiem i otaczającym go światem przyrody oraz ułatwienie mu budowania związków emocjonalnych poprzez bezpośrednie obcowanie z przyrodą.

Pracę wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńczą realizujemy w oparciu o podstawę programową oraz dopuszczony do realizacji program: „Nasze przedszkole – program edukacji przedszkolnej” Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba – Żabińska, Wyd. MAC.

Przedszkole Samorządowe w Gdowie realizuje projekt współfinansowany z Funduszy Europejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014- 2020. Działanie 10.01 Rozwój Kształcenia Ogólnego, Poddziałanie 10.1.2 Wychowanie Przedszkolne pt. ,,Idę do przedszkola- rozszerzenie działalności oraz wzbogacenia oferty edukacyjnej przedszkola”.

W ramach projektu w listopadzie 2017 r. otworzono dwa nowe oddziały przedszkolne w tym jeden integracyjny . Oddziały te zostały kompletnie wyposażone w nowe meble, pomoce dydaktyczne, zabawki  oraz sprzęt interaktywny (TIK). Doposażono także  pozostałe sale przedszkolne oraz Aulę w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt multimedialny.  Zakupiono specjalistyczne pomoce dydaktyczne m.in. do sali logopedycznej oraz sali zabaw ruchowych.

Projekt umożliwił  także  zatrudnienie wyspecjalizowanego personelu oraz organizacji szkoleń dla  nauczycieli.

Od stycznia 2018 roku w ramach projektu realizowane są zajęcia dodatkowe w których udział bierze 146 dzieci w wieku od 5 do 6 lat.

Kadrę tworzy zespół wykształconych i kreatywnych pedagogów , nauczycieli a także pomocy w postaci woźnych oddziałowych dbających o ciepłą i przyjazną atmosferę w przedszkolu.

 

Poprzedni Dyrektorzy Przedszkola Samorządowego w Gdowie:

Danuta Wrześniak 1989- 2002

Halina Baumgartner 2002- 2005

Halina Stanisz 2005- 2016

Urszula Janicka od roku 2016

 

 

Skip to content