Zasady rekrutacji

Regulamin

rekrutacji  dzieci do przedszkola samorządowego w Gdowie

Podstawa prawna :

·         Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  ( Dz. U. z 2004 r. nr 256 , 2572 z późn. zm. ) ,

·         Ustawa z dnia 6 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw;

·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz. U. z 2001 r. nr 61 , poz.624 z późn. zm. )

·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do drugich ( Dz. U. z 2004 r. nr 26 , poz. 232 z późn. zm. )

·         Statut Przedszkola Samorządowego w Gdowie .

 

Rozdział  I

Zasady ogłaszania rekrutacji

 

1.  Postępowanie rekrutacyjne do Przedszkola Samorządowego w Gdowie przeprowadza się

na dany rok szkolny na wolne miejsca w Przedszkolu.

2.  Rekrutację dzieci do Przedszkola na kolejny rok szkolny ogłasza Dyrektor Przedszkola w formie:

-        pisemnego ogłoszenia na tablicy informacyjnej placówki, podając termin pobierania i składania przez rodziców / opiekunów prawnych „Wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola”,

-        ogłoszenia na stronie internetowej Urzędu Gminy Gdów.

3.  Rodzice dzieci przyjętych do Przedszkola Samorządowego w Gdowie corocznie składają na kolejny rok szkolny Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego (załącznik nr 1) w tym Przedszkolu w terminie do 15 lutego danego roku szkolnego.

4.  Procedura rekrutacyjna:

a)       I etap rekrutacji

W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

§  dzieci z terenu Gminy Gdów

§  wielodzietność rodziny kandydata

§  niepełnosprawność kandydata

§  niepełnosprawność jednego z rodziców bądź niepełnosprawność rodzeństwa

kandydata

§  samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (samotna matka, samotny ojciec, samotny opiekun prawny)

§  objęcie kandydata pieczą zastępczą

Kryteria te mają jednakową wartość (po 10 punktów za każde kryterium).

b)      II etap rekrutacji

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się drugi etap postępowania rekrutacyjnego.

W drugim etapie są brane pod uwagę:

§  dziecko, którego oboje rodzice są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, zlecenia lub studiują w systemie albo wykonują rolniczą lub poza rolniczą działalnośc gospodarczą- 4 punkty

§  dzieccko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim, wsparciem asystenta rodziny lub wskazane przez rejonowego pracownika socjalnego na podstawie dokumentu o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie  – 6 punktów

§  dzieci, którego rodzeństwo kontynuuje edukację w placówce, do której następuje rekrutacja – 4 punkty

§  dziecko podlegające rocznemu obowiązkowemu przygotowaniu przedszkolnemu lub mające prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego  – 2punkty

        a)   1 lub 2 godziny dziennie - 1 punkt

        b)   3 godziny dziennie - 3 punkty

        c)   4 i więcej godzin dziennie - 4 punkty

W przypadku konieczności wyboru (z powodu braku miejsc) pomiędzy dziećmi zakwalifikowanymi z identyczną ilością punktów i spełniającymi wymagane kryteria na identycznym poziomie o przyjęciu do przedszkola decyduje data urodzenia.

Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 – 6 lat .


5.  Do przedszkola mogą być przyjęci kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Gdów, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem Gminy Gdów przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne według zasad wskazanych powyżej.

 

Rozdział II

Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych, dołączone do wniosku

 

1.  Wnioski o przyjęcie do Przedszkola Samorządowego w Gdowie (załącznik nr 2) należy składać w terminie od 1.03 do 20.03.

2.  Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów:

  • Dziecko zamieszkałe na obszarze Gminy Gdów - Oświadczenie - załącznik do wniosku
  • Dziecko z rodziny wielodzietnej, wychowującej troje lub więcej dzieci - Oświadczenie - załącznik do wniosku
  • Dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością , Dziecko osoby (matki lub ojca) niepełnosprawnej, Dziecko obojga rodziców niepełnosprawnych. Dziecko, którego rodzeństwo ma orzeczoną niepełnosprawność. - Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane bez względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27.08.1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 127, poz.721, z późn.zm.) - w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka
  • Dziecko osoby (matki lub ojca) samotnie wychowującej - Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu (w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego dzieckaoraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem - załącznik do wniosku
  • Dziecko objęte pieczą zastępczą - Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9.06.11 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013r. poz.135, z 2012r. poz. 1519 oraz z 2013r. poz.154 i 866)- w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka
  • Dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim, wsparciem asystenta rodziny lub wskazane przez rejonowego pracownika socjalnego na podstawie dokumentu określonego ustawą z dnia 29 lipca 2011r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie - w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka
  • Dziecko obojga rodziców pracujących zawodowo - Oświadczenie - załącznik do wniosku
  • Dziecko, którego rodzeństwo kontynuuje edukację w przedszkolu - kserokopia deklaracji kontynuowania wychowania przedszkolnego
  • Dziecko korzystające z pełnej oferty edukacyjnej przedszkola (czas pobytu: 8 i więcej godzin) - Oświadczenie - załącznik do wniosku

 

Rozdział III

Działalność Komisji Rekrutacyjnej

 

1.  Dyrektor przedszkola powołuje Komisję, która przeprowadza postępowanie rekrutacyjne.

2.  Dyrektor wyznacza przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej.

3.  Skład Komisji Rekrutacyjnej:

a)    5 przedstawicieli Rady Pedagogicznej,

b)   przedstawiciel Rady Rodziców,

c)    przedstawiciel organu prowadzącego

4.  W skład Komisji Rekrutacyjnej nie może wchodzić dyrektor przedszkola oraz osoba, której dziecko jest objęte postępowaniem rekrutacyjnym.

5.  Termin prac Komisji Rekrutacyjnej ustala dyrektor przedszkola.

 

Rozdział  IV

Zadania Komisji Rekrutacyjnej

 

1.  Ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

2.  Ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do przedszkola.

3.  Sporządzenie protokołu  z postępowania rekrutacyjnego.

4.  Przygotowanie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata – w przypadku złożenia stosownego wniosku przez rodzica kandydata.

5.  Zadania przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej:

a)   Podpisanie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola;

b)  Występowanie do Wójta Gminy Gdów o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach złożonych wraz z wnioskiem o przyjęcie kandydata do przedszkola.

6.  Zadania dyrektora przedszkola:

a)   Przyjęcie deklaracji rodzica o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolny w Przedszkolu Samorządowym w Gdowie, w terminie do 15 lutego danego roku szkolnego;

b)  Przyjęcie wniosków o przyjęcie do przedszkola – na wolne miejsca;

c)   Wydanie zarządzenia w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej, wyznaczenie jej przewodniczącego;

d)   Rozpatrzenie odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

e)   Przeprowadzenie postępowania uzupełniającego na wolne miejsce.

 

Rozdział  V

Tryb pracy komisji rekrutacyjnej

 

1.  Komisja rekrutacyjna sporządza imienną listę kandydatów, przyznając dla poszczególnych kryteriów spełnionych przez tych kandydatów określoną liczbę punktów;

2.  Komisja rekrutacyjna weryfikuje spełnienie przez kandydata niezbędnych do przyjęcia warunków i kryteriów określonych w ustawie;

3.  Komisja rekrutacyjna rozstrzyga o przyjęciu lub odmowie przyjęcia do przedszkola przy udziale, co najmniej 2/3 składu komisji;

4.  Decydujący głos w sprawach spornych, w sytuacji, gdy komisja rekrutacyjna nie może wyłonić większości, ma przewodniczący komisji;

5.  Każdy członek komisji rekrutacyjnej do protokołu postępowania rekrutacyjnego może zgłosić na piśmie zdanie odrębne wraz z uzasadnieniem;

6.  Terminy i szczegółowy tryb pracy komisji rekrutacyjnej wyznacza jej przewodniczący, uwzględniając terminy:

-         Składanie wniosku wraz z załącznikami: od 1.03. do 20.03., termin postępowania uzupełniającego: od 30.04. do 10.05.

-         Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych: do 02.04., termin postępowania uzupełniającego: do 15.05.

-         Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia: do 15.04.

-        Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych: do 30.04. termin postępowania uzupełniającego: do 20.05.

- Podpisanie umowy na korzystanie z usług przedszkola samorządowego w Gdowie od 02.05. - 10.06.

7.  Tryb odwoławczy:

a)   W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do Przedszkola Samorządowego w Gdowie.

b)  Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica kandydata
z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia.

c)   Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

d)   Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

 

 

 

Rozdział VI

 

Postanowienia końcowe

 

 

 

1.  W każdym „ Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola” zawarta jest decyzja o kwalifikacji lub jej braku i przyczynie jej braku oraz podpisy Przewodniczącego i Członków Komisji Rekrutacyjnej.

 

2.  Decyzje Komisji Rekrutacyjnej są protokołowane.

 

3.  Protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej podpisują Przewodniczący i Członkowie Komisji .

 

4.  Protokoły są przechowywane w dokumentacji przedszkola.

5. Regulamin wprowadzony uchwałą Rady Pedagogicznej nr 1/2/3/2015 dyrektora przedszkola z dnia 02.03.2015r
6.  Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


PLIKI DO POBRANIA: